ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

НА НАДАННЯ НЕВИКЛЮЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

м. Львів 2022 р.

ТОВ "MicroGIS" іменований надалі "MicroGIS MultiMarket" (Ліцензіат), публікує цей Договір (Оферта), далі - "Договір", про наступне:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРІ:

1.1. Комп'ютерна програма (ПЗ) - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах), виняткові (авторські) права на які належать відповідному правовласнику.
1.2. Виняткові права - майнові права особи на використання лише ним об'єктів авторського права та (або) суміжних прав та на видачу лише цією особою дозволу або заборони їх використання іншим особам.
1.3. Невиключна ліцензія (невиключні права) - використання ПЗ виключно згідно з функціональним призначенням, без права продажу або іншим чином відчуження ПЗ третім особам, а також відтворення одного екземпляра ПЗ в архівних цілях.
1.4. Акцепт - повне та беззастережне прийняття покупцем ПЗ умов Договору, вчинене у порядку, передбаченому цим Договором.
1.5. Покупець – фізична/юридична особа, яка прийняла умови Договору, які містяться у цьому Договорі;
1.6. Замовлення – запит на поставку в рамках цього Договору невиключної ліцензії (прав на використання ПЗ на підставі ліцензійного договору), що має індивідуальний номер та підтверджений передачею покупцю відповідного Рахунку на оплату або Бланка-замовлення.
1.7. Ліцензійний договір – договір приєднання, з яким користувач може ознайомитись у момент встановлення ПЗ та/або в момент замовлення ПЗ на веб-сайті "MicroGIS MultiMarket", який визначає умови використання ПЗ користувачем.
1.8. Користувач – юридична чи фізична особа, яка правомірно використовує ПЗ.
1.9. Електронний ключ – це унікальний код доступу (активації) програми для ПЗ, що створюється за кожною окремою програмою для ПЗ, що містить технічну інформацію та інші істотні умови ліцензійного договору.
1.10. Територія означає територію, де користувач отримує право використання ПЗ.

2. АКЦЕПТ ОФЕРТИ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ НЕВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

2.1. Справжня оферта вважається прийнятою Покупцем у разі дотримання будь-якої однієї чи кількох з таких умов:

вибір Покупцем пункту "Я приймаю умови Договору" та натискання на кнопку "Далі" з метою продовжити процедуру Замовлення;

факт отримання та/або використання Покупцем будь-якого програмного забезпечення, сервісів або послуг, що пропонуються "MicroGIS MultiMarket" в рамках виконання Замовлення та на підставі цього Договору, означає беззастережну згоду Користувача з умовами цього Договору;

перерахування (оплата) Покупцем або уповноваженими ним третіми особами коштів (або ініціація відповідних транзакцій у системах електронних чи карткових платежів) за рахунок оплати майбутніх та/або вже скоєних Замовлень означає беззастережну згоду Користувача з умовами цього Договору.

2.2. Надання невиключної ліцензії, зазначеної у п. 3.1. Договору вважається завершеною з моменту оплати Покупцем вартості надання невиключної ліцензії та прийняття Покупцем умов використання ПЗ, що містяться у ліцензійному договорі.

2.3. "MicroGIS MultiMarket" (або уповноважена ним третя особа) передає Користувачеві Електронні ключі (ключі активації) до ПЗ безпосередньо або за допомогою мережі Інтернет (надсилає на вказану при оформленні Замовлення електронну адресу Користувача).

2.4. Точний термін передачі прав зазначається у картці ПЗ на веб-сайті "MicroGIS MultiMarket".

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У разі акцепту оферти Покупцем, "MicroGIS MultiMarket" зобов'язується передати Користувачеві на умовах простої (невиключної) ліцензії, а Користувач – прийняти права на використання ПЗ, обсяг та термін дії яких обмежені документацією користувача та/або Ліцензійним договором (далі іменовані "Права на ").

3.2. Права на використання ПЗ обмежуються правом відтворення (інсталяції, запуску, використання) відповідно до умов користувальницької документації та/або ліцензійного договору, умови якого можуть бути викладені на екземплярі ПЗ або на упаковці.

3.3. Користувач не має права використовувати ПЗ у будь-яких інших цілях, крім обумовлених у цьому Договорі та документації користувача, а також передавати Права на ПЗ третім особам.

3.4. Обсяг, Термін та Територія використання прав на ПЗ вказуються на користь документації та/або ліцензійній угоді правовласника.

3.5. "MicroGIS MultiMarket" не надає послуги з технічного обслуговування (Тех. підтримка) ПЗ. ПЗ забезпечується технічною підтримкою Виробника (Правовласника).

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Прав на ПЗ вказується при оформленні замовлення невиключних прав (ліцензій), Рахунку, Рахунку-фактурі.

4.2. Оплата здійснюється згідно з умовами, викладеними на веб-сайті "MicroGIS MultiMarket".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов'язання є його невиконання чи неналежне виконання, тобто. виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
5.2. Покупець/Користувач гарантує, що відомі функціональні властивості відповідного ПЗ. Покупець/Користувач сам несе ризик відповідності ПЗ його бажанням та потребам, а також ризик відповідності умов та обсягу наданих прав своїм бажанням та потребам. "MicroGIS MultiMarket" не несе відповідальності за будь-які збитки або збитки, незалежно від причин їх виникнення (включаючи, але не обмежуючись цим, особливі, випадкові або непрямі збитки, збитки, пов'язані з недоотриманим прибутком, перериванням комерційної або виробничої діяльності, втратою ділової інформації, недбалістю або будь-які інші збитки), що виникли внаслідок використання або неможливості використання ПЗ.
5.3. Покупець/Користувач погоджується, що отримані Права на ПЗ обміну та поверненню не підлягають.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Права на використання ПЗ за цим Договором є повністю ліцензійними, правомірно введені в цивільний обіг на території України та забезпечуються технічною підтримкою відповідних правовласників (виробників).

6.2. Підставою повноважень "MicroGIS MultiMarket" на укладення цього Договору з Покупцем є укладені "MicroGIS MultiMarket" договори з відповідними правовласниками (виробниками) або уповноваженими дилерами.

6.3. "MicroGIS MultiMarket" гарантує Користувачеві, що Права на ПЗ не є предметом застави або спору, під арештом не перебувають, не порушують жодних авторських прав, немайнових та/або майнових прав будь-яких третіх осіб.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При настанні обставин непереборної сили, таких як надзвичайний стан, війна, блокада, пожежа, повінь, землетрус, стихійні лиха, закони та інші нормативні акти органів законодавчої, виконавчої влади, строки виконання зобов'язань відсуваються пропорційно до часу, протягом якого діятимуть перелічені обставини та /або наслідки таких обставин.

7.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань, повинна інформувати іншу Сторону про початок та про закінчення обставин форс-мажору, доклавши до повідомлення довідку відповідного державного органу.

7.3. Якщо обставини непереборної сили продовжуватимуться понад три місяці, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань, на які поширювалися обставини форс-мажор, за додатковою угодою до цього Договору або іншого документа, що діє в рамках цього Договору, у цьому випадку жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. При реєстрації Замовлення, а також при заповненні будь-яких форм, що містять необхідну інформацію (реєстраційні дані), Покупець зобов'язується надати достовірну інформацію, а при зміні такої інформації – внести необхідні поправки до своїх реєстраційних даних.

8.2. "MicroGIS MultiMarket" має право використовувати надані Покупцем реєстраційні дані для цілей реєстрації прав Користувача (або третіх осіб, які уповноважили Користувача) на об'єкти інтелектуальної власності, послуги та з метою забезпечення доставки електронних ключів (ключів активації) та бухгалтерського обліку, а також для цілей інформування про порядок виконання його замовлень (реєстрації прав), стан аналітичного рахунку з обліку замовлень Користувача, можливості Користувача щодо отримання послуг та формування замовлень. У тому числі ці дані можуть бути передані будь-яким третім особам (агентам та партнерам Правовласника) для реалізації зазначених функцій.

9. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. У разі виникнення розбіжностей, пов'язаних з цим Договором, Сторони зобов'язуються їх врегулювати шляхом проведення переговорів, а за неможливості врегулювання шляхом проведення переговорів обов'язкове дотримання Сторонами претензійного порядку шляхом складання та направлення претензії.
9.2. Не врегульовані Сторонами розбіжності, що виникають із цього Договору, підлягають розгляду відповідно до підвідомчості та підсудності, передбаченої чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Відповідно до цього Договору жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
10.2. Все, що не врегульоване цим Договором, регулюється чинним законодавством України.
10.3. Цей Договір – Публічна оферта є офіційним документом Покупця. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.

11. РЕКВІЗИТИ

ТОВ: "МІКРОГІС"
ЄДРПОУ: 40778515
ІПН: 407785113508
Адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена,149
Р/С: UA68 3808 0500 0000 0026 0006 8285 7 АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО: 380805
e-mail: office@micro-gis.com